Ochrana osobních údajů

Verze 170926


COMFORT COMMODITY a.s. VOP

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ A USTANOVENÍ POJMŮ
  1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky, dále jen „VOP“ vydala společnosti COMFORT COMMODITY a.s., se
  sídlem Plaská 2119/54a, Bolevec, 323 00 Plzeň, dále jen jako „Společnost“ „Prodávající“ a „CC“. Společnost
  je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1990.
  1.2 Tyto VOP jsou nedílnou součástí všech smluv uzavíraných mezi společností COMFORT COMMODITY a.s. a
  jejími zákazníky.
  1.3 Tyto VOP upravují blíže práva a povinnosti smluvních stran plynoucí z objednávek uzavíraných mezi
  smluvními stranami (Prodávající a Kupující) za účelem realizace obchodní činnosti, a to prodeje drahých kovů.
  Předmětné VOP se ve shodě užijí i pro režim elektronické objednávky.
  1.4 Prodejem drahých kovů se za účelem těchto VOP rozumí prodej zlata a stříbra ve formě investiční slitků,
  investičních mincí a s prodejem spojená nabídka přímo souvisejících služeb, jeho úschovy a expedice ke
  Kupujícímu.
  1.5 Pro účely těchto VOP se ujednání smluvních stran nazývá objednávka, dále jen „Objednávka“, za současného
  označení smluvních stran jako strana „Prodávající“ a strana „Kupující“, společně též jako „Smluvní strany“
  1.6 Strana Prodávající se zejména zavazuje straně Kupující zajistit možnost koupě drahých kovů, a to ve sjednané
  kvalitě, množství a za podmínek blíže ujednaných v písemné Objednávce nebo elektronické Objednávce.
  1.7 Strana Kupující se zavazuje řídit se příslušnými ustanoveními této Objednávky a ustanoveními těchto VOP.
  Nákupem se Kupující zavazuje koupit od prodávajícího drahé kovy, a to dle druhu, sjednané kvalitě, množství,
  ceně a za podmínek v Objednávce blíže uvedených.
  1.8 Kupní smlouva bude řádně ukončena okamžikem naplnění jejího účelu, tj., dodání posledního kusu drahého
  kovu ze strany Prodávajícího a zaplacení celkové Kupní ceny ze strany Kupujícího.
  1.9 Kupující bere na vědomí, že Kupní cena zboží je cenou pohyblivou, jejíž výši ovlivňuje zejména aktuální vývoj
  cen na burze drahých kovů a vývoj měnového kurzu, měnící se nezávisle na vůli Prodávajícího. Pro účely
  nákupu drahých kovů se Kupní cena drahých kovů označuje jako předběžná cena a konečná cena.
  1.10 Předběžnou cenou je Kupní cena u nákupu drahého kovu v okamžiku jeho objednání ze strany Kupujícího.
  1.11 Konečnou cenou je Kupní cena v okamžiku fixace ceny drahého kovu Prodávajícím. Fixace ceny prodávajícím
  je možná až v okamžiku, kdy je ze strany Kupujícího na bankovní účet Prodávajícího připsána celá předběžná
  kupní cena. Fixace probíhá pouze v pracovních dnech (2) denně vždy mezi 9 – 10 hodinou a 15 – 16 hodinou.
 2. NÁKUP
  2.1 Nákupem se pro účely těchto VOP rozumí jednorázový nákup zboží za podmínek blíže uvedených v
  Objednávce. Kupující se zavazuje na základě uzavřené písemné Objednávky nebo elektronické Objednávky
  koupit od Prodávajícího smluvený druh drahého kovu, ve smluveném množství a hmotnosti.
  2.2 Nákup lze provést na základě uzavřené písemné nebo elektronické Objednávky. Elektronická objednávka je
  dostupná online na internetových stránkách Prodávajícího, a to na www.comfort-commodity.cz. V případě
  odeslání elektronické objednávky Prodávajícímu, bude neprodleně Kupujícímu zasláno písemné potvrzení o
  přijetí objednávky, a to na Kupujícím v elektronické objednávce uvedený e-mail. Potvrzení o přijetí
  Objednávky bude obsahovat rekapitulaci celé objednávky Kupujícího a zejména pak předběžnou cenu
  drahého kovu, číslo bankovního účtu Prodávajícího a variabilní symbol, pod kterým je Objednávka vedena.
  Současně s potvrzením o přijetí Objednávky bude Kupujícímu elektronickým systém vygenerována zálohová
  faktura obsahující předběžnou cenu objednaného drahého kovu.
  2.3 Předběžnou cenou, se rozumí Kupní cena podle aktuální ceny drahého kovu v době odeslání objednávky.
  Kupující bere na vědomí, že předběžná cena drahého kovu je cenou pohyblivou odvíjející se od aktuální ceny
  drahých kovů na burze drahých kovů a měnového kurzu.
  2.4 Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu předběžnou cenu ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne
  doručení elektronického potvrzení Objednávky Kupujícímu. Prodávající se zavazuje v momentě úhrady celé
  předběžné ceny ze strany Kupujícího neprodleně, nejpozději však do 24 hodin následujícího pracovního dne
  od připsání předběžné ceny na bankovní účet Prodávajícího, zafixovat Kupní cenu daného drahého kovu a
  současně se Prodávající zavazuje vystavit konečnou fakturu – daňový doklad obsahující konečnou cenu
  drahého kovu.
  2.5 Konečná cena drahého kovu je Prodávajícím zafixována v závislosti na aktuálním kurzu LBMA a v závislosti
  na aktuálním měnovém kurzu nejpozději do 24 hodin od připsání celé předběžné ceny na účet Prodávajícího.
  2.6 V případě, že dojde v době fixace konečné ceny k rozdílu mezi předběžnou cenou a cenou konečnou
  nepřesahující částku 50,-Kč, bude považována cena předběžná za cenu konečnou a za uhrazenou v plné výši.
  Jestliže bude konečná cena v době fixace nižší o více než 50,-Kč, nežli cena předběžná, je Prodávající
  oprávněn převést vzniklý přeplatek na elektronickou peněženku Kupujícího v klientském profilu, který může
  Kupující využít na úhradu dalšího nákupu drahých kovů u Prodávajícího. V případě písemného požadavku ze
  strany Kupujícího zašle Prodávající případný přeplatek zpět na bankovní účet Kupujícího. Pokud bude
  konečná cena vyšší o více než 50 Kč než předběžná cena, je kupující povinen uhradit Prodávajícímu
  nedoplatek konečné ceny, a to na bankovní účet prodávajícího ve lhůtě do 7 dnů ode dne odeslání konečné
  faktury.
  2.7 Okamžikem úplného uhrazení konečné ceny drahého kovu na bankovní účet Prodávajícího vzniká Kupujícímu
  právo na vydání drahého kovu, a to formou jeho dodání spediční společností na adresu Kupujícího nebo
  formou osobního předání Kupujícímu v sídle nebo pobočce Prodávajícího.
  2.8 Kupující bere na vědomí, že v případě dodání drahého kovu spediční společností, ponese náklady s tím
  spojené v plné výši vč. pojištění takové zásilky.
  2.9 Kupující souhlasí s tím, že Prodávajícím vystavené daňové doklady budou Kupujícímu zasílány
  prostřednictvím odkazu v elektronické poště, a to na e-mailovou adresu Kupujícího (§ 26 odst. 3 zákona č.
  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
  2.10S ohledem na rozdílné dny pracovního volna v místě sídla Prodávajícího a sídla dodavatele, bere Kupující na
  vědomí, že Prodávající zafixuje konečnou cenu u dodavatele drahého kovu v nejbližší pracovní den
  následující po dni pracovního volna.
 3. POSTUPNÝ NÁKUP
  3.1 Postupným nákupem se pro účely těchto VOP rozumí postupný nákup drahých kovů za podmínek blíže
  uvedených v Objednávce. Kupující se zavazuje na základě sepsané písemné Objednávky nebo elektronické
  objednávky postupně nakoupit od Prodávajícího smluvený druh drahého kovu, ve smluveném množství a
  hmotnosti.
  3.2 Kupující si v postupném nákupu předem zvolí druh drahého kovu, hmotnost drahého kovu a výši cílové
  částky.
  3.3 Kupující bere na vědomí, že s postupným nákupem je spojena povinnost úhrady vstupního poplatku. Výše
  vstupního poplatku se odvíjí od výše zvolené minimální cílové částky a hmotnosti drahého kovu. Stanovená
  výše vstupního poplatku je uvedena v písemné nebo elektronické Objednávce.
  3.4 Kupující má možnost volby způsobu úhrady vstupního poplatku, a to:
  a) jednorázový způsob úhrady vstupního poplatku (Kupující uhradí celý vstupní poplatek společně s první
  splátkou, a to ve výši stanovené jako součin cílové částky a procentní sazby určené dle cílové částky uvedené
  v Objednávce),
  b) průběžná úhrada vstupního poplatku (Kupující uhradí vstupní poplatek průběžně, a to tak, že 1% z cílové
  částky bude uhrazeno společně s první splátkou. Zbývající část vstupního poplatku bude Kupujícím uhrazena
  tak, že bude z každé příchozí platby stržena částka odpovídající součinu platby a procentuální sazby určené
  dle cílové částky uvedené v Objednávce, a to až do doby úplného zaplacení vstupního poplatku).
  3.5 Kupujícímu po zaplacení vstupního poplatku vzniká nárok na zákaznický bonus ve formě bonusových gramů
  zvoleného drahého kovu. Podmínkou pro získání zákaznického bonusu je uhrazení poměrné části z cílové
  částky odpovídající zvoleným měsíčním platbám. Bonusové gramy budou kupujícímu připsány na jeho účet
  počátkem měsíce ledna za předešlý kalendářní rok.
  3.6 Za každou uhrazenou splátku Kupujícím ve prospěch Prodávajícího bude ve prospěch Kupujícího na jeho účet
  připsána příslušná odpovídající hmotnost sjednaného drahého kovu, a to v rozsahu zaplacené splátky
  Kupujícím, zcela podle cen uvedených na stránkách www.comfort-commodity.cz a platného v okamžiku
  připsání splátky na bankovní účet Prodávajícího. U průběžného způsobu úhrady vstupního poplatku, bude
  připsána hmotnost vybraného drahého kovu na účet Kupujícího snížena o příslušný podíl vstupního poplatku
  hrazeného Kupujícím. Kupující bere na vědomí, že hmotnost drahého kovu je stanovována v tisícinách
  gramu, přičemž konečná hmotnost je matematicky zaokrouhlena. V případě, že Kupující uhradí na účet
  Prodávajícího vyšší částku, než je sjednána pro jednotlivé splátky, má se za to, že Kupující kupuje větší
  množství drahého kovu, odpovídající skutečně zaplacené částce.
  3.7 Kupujícímu vzniká právo na dodání drahého kovu okamžikem, kdy je na účet Kupujícího připsána hmotnost
  odpovídající váze zvoleného slitku vybraného drahého kovu.
  3.8 Kupní smlouva uzavřená ve formě postupného nákupu zanikne:
  a) úplným uhrazením cílové částky Kupujícím a předáním posledního slitku drahého kovu Prodávajícím
  Kupujícímu.
  b) výpovědí jedné ze smluvních stran, a to i bez udání důvodu. V takovém případě činí výpovědní doba 1
  měsíc a počne běžet 1. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena druhé
  smluvní straně. Kupující bere na vědomí, že je povinen doplatit Prodávajícímu příslušnou část kupní ceny,
  tak aby hmotnost daného drahého kovu dosáhla typizované hmotnosti stanovené pro jednotlivé slitky nebo
  mince z drahých kovů, a to na základě závěrečného vyúčtování Prodávajícím. Závěrečné vyúčtování je
  Prodávající povinen provést a zaslat Kupujícímu nejpozději do 30 dnů po uplynutí výpovědní doby. V případě,
  že Kupující nedoplatí příslušnou část kupní ceny na neúplný slitek drahého kovu je Prodávající oprávněn
  neúplný slitek rozdělit na nejmenší možné dostupné slitky stejného drahého kovu a tyto následně Kupujícímu
  odeslat na adresu Kupujícího. V případě finančního zůstatku svědčící ve prospěch Kupujícího po provedení
  rozdělení slitků je Prodávající povinen finanční zůstatek odeslat zpět na bankovní účet Kupujícího, a to
  nejpozději do 30 dnů od rozdělení slitků drahých kovů. Kupující bere na vědomí, že v případě předčasného
  ukončení smluvního vztahu ze strany Kupujícího ztrácí nárok na vrácení již dosud uhrazeného vstupního
  poplatku.
  3.9 Prodávající je povinen po uhrazení celé cílové částky Kupujícím provést závěrečné vyúčtování postupného
  prodeje drahých kovů, a to ve lhůtě 1 měsíce od splacení cílové částky Kupujícím, tak aby Kupující obdržel
  příslušný počet slitků drahého kovu odpovídající uhrazeným splátkám po odečtení dosud předaných slitků
  drahých kovů, které Kupující od Prodávajícího již převzal v průběhu trvání Kupní smlouvy.
  3.10 Prodávající se zavazuje v souvislosti s vyúčtováním předložit Kupujícímu vyčíslení doplatku potřebného pro
  zakoupení zvoleného slitku drahého kovu, kdy Kupující uvedený doplatek uhradí Prodávajícímu. Neučiní-li
  tak ve lhůtě 30 dnů, vznikne Kupujícímu právo na vrácení finanční částky představující rozdíl mezi doposud
  uhrazenými finančními prostředky Prodávajícímu a cenou zvoleného slitku drahého kovu, a to ve výši výkupní
  ceny slitku drahého kovu nebo na zakoupení jiného typizovaného slitku drahého kovu. V případě zůstatku
  uhrazené Kupní ceny Kupujícím převyšující 50,-Kč je Prodávající povinen tento přeplatek vrátit zpět na
  bankovní účet Kupujícího. V případě nižšího zůstatku uhrazené Kupní ceny Kupujícím než 50,-Kč má se za to,
  že Kupní cena byla sjednána mezi Kupujícím a Prodávajícím v této výši. Kupujícímu nevzniká nárok na vrácení
  předmětného přeplatku.
  3.11 Dojde-li k zániku Kupní smlouvy uzavřené ve formě postupného nákupu doplacením cílové částky, zavazuje
  se Prodávající Kupujícímu předat odpovídající množství slitků drahého kovu, a to po odečtení slitků drahého
  kovu, které již Kupující převzal ještě za doby trvání smluvního vztahu.
 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  4.1 Kupující bere na vědomí, že veškeré platební transakce vyplývající z uzavřené písemné nebo elektronické
  Objednávky, budou realizovány pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího. Kupující
  bere rovněž na vědomí, že veškeré platební transakce musí být řádně označeny příslušným variabilním
  symbolem, při špatném označení platby nebo nepřesně uvedené kupní ceně, elektronický systém platbu
  nepřiřadí a Prodávající ji bude evidovat jako neuhrazenou.
  4.2 Veškeré platby platební transakce provádí Kupující ve prospěch bankovního účtu Prodávajícího vedeného u
  Raiffeisenbank, a.s. č.ú.2224466677/5500.
  4.3 Kupující bere na vědomí, že platební transakce se považuje za uhrazenou okamžikem připsání částky ve
  prospěch bankovního účtu Prodávajícího.
  4.4 Kupující bere na vědomí, že žádná třetí osoba není oprávněna jménem Prodávajícího převzít finanční plnění
  náležící Prodávajícímu.
 5. PŘEVZETÍ A DODACÍ PODMÍNKY, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA
  5.1 Prodávající se zavazuje na základě písemné nebo elektronické Objednávky dodat drahé kovy Kupujícímu
  nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne zaplacení celé Kupní ceny na bankovní účet Prodávajícího.
  5.2 U postupného nákupu je Prodávající povinen Kupujícímu dodat drahé kovy nejpozději do třiceti (30) dnů ode
  dne, kdy Kupujícímu vznikne nárok na jejich dodání.
  5.3 O možnosti převzít si drahý kov, bude Kupující Prodávajícím vyrozuměn prostřednictvím zaslaného
  informačního emailu, dále jen „Informační email“, a to na Kupujícím v objednávce uvedenou emailovou
  adresu. Kupující je povinen Prodávajícímu sdělit termín a způsob převzetí drahého kovu, a to nejpozději do
  pěti (5) pracovních dnů ode dne odeslání Informačního emailu, a to prostřednictvím elektronické pošty,
  přičemž možnosti převzetí drahého kovu Kupujícím jsou následující:
  a) osobní převzetí drahého kovu Kupujícím v místě sídla Prodávajícího ve smluveném termínu, anebo
  b) osobní převzetí drahého kovu v místě sídla Prodávajícího ve smluveném termínu, a to k tomu
  Kupujícím zmocněnou osobou, anebo
  c) odeslání drahého kovu prostřednictvím zásilkové společnosti na adresu Kupujícího ve smluveném
  termínu, přičemž náklady spojené s odesláním, přepravou a pojištěním zásilky, jdou plně k tíži
  Kupujícího.
  5.4 V případě, že nebude ze strany Kupujícího ve stanovené lhůtě dle odst. 5.3 VOP reagováno nebo nedojde
  k převzetí drahého kovu Kupujícím ve smluveném termínu a způsobem uvedeným v odst. 5.3 VOP, je
  Prodávající oprávněn drahý kov převzít do úschovy realizované třetí osobou, a to za podmínek blíže
  uvedených v čl. 6. VOP.
  5.5 Kupující je v případě osobního převzetí drahého kovu oprávněn zvolit si třetí osobu (zmocněnce) k vyzvednutí
  drahého kovu. Pro tento případ bere Kupující na vědomí, že jednání třetí osoby za Kupujícího je možné pouze
  na základě předložené plné moci s úředně ověřenými podpisy obsahující přesnou specifikaci kupní smlouvy
  drahého kovu.
  5.6 Kupující bere na vědomí, že vlastnické právo k drahému kovu, jakožto i nebezpečí škody přechází na
  Kupujícího až okamžikem jeho převzetí Kupujícím, tj. osobním převzetím v sídle či pobočce Prodávajícího,
  popřípadě k tomu Kupujícím zmocněnou osobou, anebo okamžikem převzetí drahého kovu Kupujícím od
  zásilkové společnosti.
  5.7 Kupující bere na vědomí, že v případě že zvolí způsob převzetí drahého kovu prostřednictvím zásilkové
  společnosti dle odst. 5.3 písm. c) VOP, bude drahý kov zaslán jako cenné psaní, nebo jako obchodní balík s
  plným pojištěním, popřípadě jako zásilka prostřednictvím bezpečnostní agentury. Kupující bere na vědomí,
  že náklady spojené s odesláním, přepravou a pojištěním zásilky, jdou plně k tíži Kupujícího, a tyto budou
  Prodávajícím Kupujícímu (pře)účtovány na základě k tomu zvlášť vystavené faktury-daňového dokladu.
  5.8 Dojde-li od vzniku Objednávky nebo uzavření Kupní smlouvy ke změně již uvedených údajů Kupujícího
  (korespondenční adresa, telefon, email, apod), je Kupující povinen takovouto změnu Prodávajícímu
  bezodkladně písemně sdělit, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů od vzniku takovéto skutečnosti.
 6. ÚSCHOVA DRAHÝCH KOVŮ
  6.1 Kupující bere na vědomí, že je povinen do pěti (5) pracovních dnů od odeslání Informačního emailu dle odst.
  5.3. VOP sdělit Prodávajícímu termín a způsob převzetí drahého kovu, neučiní-li tak, je Prodávající prvním
  dnem následujícího po marném uplynutí této lhůty oprávněn drahý kov převzít do úschovy realizované
  prostřednictvím třetí osoby, dále jen jako „Úschova“
  6.2 Shodným způsobem dle odst. 6.1 VOP, je Prodávající oprávněn postupovat i v případě, kdy Kupující sice ve
  stanovené lhůtě dle odst. 5.3 VOP Prodávajícímu sdělení termín a způsob převzetí drahého kovu, avšak tento
  si následně ve stanoveném termínu nebo dohodnutým způsobem nepřevezme. V takové případě je
  Prodávající oprávněn převzít drahý kov do Úschovy prvním dnem následující po dni takto stanoveného
  termínu převzetí.
  6.3 Kupující bere na vědomí, že je Úschova po dobu prvních devadesáti (90) dnů bezúplatná.
  6.4 Kupující bere na vědomí, že prvním dnem následujícím po uplynutí 90-ti denní lhůty dle 6.2 VOP, nese
  náklady spojené s Úschovou Kupující, a to na základě níže uvedených podmínek:
  a) u drahého kovu jehož hodnota nepřesahuje částku 100.000,-Kč, částkou 500,-Kč/měsíčně, (za každý
  započatý měsíc Úschovy)
  b) u drahého kovu jehož hodnota přesahuje částku 100.000,-Kč, avšak nepřesahuje částku 500.000,-Kč,
  částkou 700,-Kč/měsíčně, (za každý započatý měsíc Úschovy)
  c) u drahého kovu jehož hodnota přesahuje částku 500.000,-Kč, částkou 1.000,-Kč/měsíčně, (za každý
  započatý měsíc Úschovy)
  6.5 Náklady spojené s Úschovou dle odst. 6.4 VOP, tj vzniklé od prvního dne následujícího po uplynutí 90-ti denní
  lhůty dle odst. 6.2 VOP až do ukončení Úschovy, vyúčtuje Prodávající plně k tíži strany Kupující, a to na
  základě k tomu vystavené faktury-daňového dokladu, a to dle podmínek blíže uvedených v odst. 6.4 písm.
  a), b), a c) VOP.
  6.6 Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že v případě, že by náklady Prodávajícího spojené
  s realizací Úschovy dle odst. 6.4 VOP přesáhly hodnotu uschovaného drahého kovu, je Prodávající oprávněn
  od smlouvy odstoupit a současně si ponechat uschovaný drahý kov, a to výlučně za účelem pokrytí nákladů
  mu vzniklých v souvislosti s realizací Úschovy, přičemž Kupující se se v takovém případě výslovně vzdává
  svého práva na vydání uschovaného drahého kovu, kdy tento zůstává nadále ve vlastnictví Prodávajícího.
  Úschova tímto okamžikem končí.
 7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  7.1 Prodávající jakožto Správce osobních údajů nakládá s osobními údaji v rozsahu nezbytně nutném za účelem
  realizace obchodní činnosti dle k tomu uzavřené Objednávky nebo Kupní smlouvy, zcela podle zákona č.
  110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
  se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“.
  7.2 Kupující, jakožto poskytovatel osobních údajů, tímto bere na vědomí, že v souvislosti s realizací obchodní
  činnosti dle Objednávky nebo Kupní smlouvy, bude docházet ke zpracování jeho následujících osobních
  údajů: jméno a příjmení, titul, datum narození, podpis, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní
  číslo a číslo bankovního účtu Kupujícího. Prodávající přijal dostatečná technická a organizační opatření, aby
  byla zachována bezpečnost osobních údajů Kupujícího.
  7.3 Kupující je povinen uvést své osobní údaje správně a pravdivě. Dojde-li ke změně jeho osobních údajů, je
  povinen o této změně Prodávajícího informovat, a to bez zbytečného odkladu od vzniku takovéto
  skutečnosti.
  7.4 Prodávající je oprávněn zpracováním osobních údajů Kupujícího pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
  7.5 Osobní údaje Kupujícího budou Prodávajícím zpracovávány z titulu plnění smlouvy dle čl. VI odst. 1 písm. b)
  GDPR, z titulu plnění právní povinnosti dle čl. VI odst. 1 písm. c) GDPR a případně z titulu oprávněného zájmu
  dle čl. VI odst. 1 písm. f) GDPR, zejména v případech provádění přímého marketingu vlastních produktů po
  dobu trvání smluvního vztahu. Osobní údaje budou Prodávajícím zpracovávány v elektronické nebo tištěné
  podobě. Ze strany Prodávajícího nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů ani k
  automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Osobní údaje Kupujícího budou Prodávajícím
  uchovávány po dobu realizace Objednávky či trvání Kupní smlouvy za účelem realizaci obchodní činnosti.
  Maximální archivační doba nepřekročí retenční dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy,
  případně dobu nezbytnou pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a případně dobu soudního či
  správního řízení, pokud nastane. Prodávající musí zajistit dokladování výpočtu a odvodu daní, vyplývající z
  právních předpisů upravujících daň z přidané hodnoty a s ní související daňové řízení. Dále se Prodávající řídí
  při stanovení doby, po kterou zpracovává a uchovává osobní údaje, promlčecími lhůtami stanovenými
  občanským zákoníkem, případně lhůtami k uplatnění práva/splnění povinnosti, které stanoví zvláštní právní
  předpis.
  7.6 Za účelem naplnění účelu uzavřené Objednávky nebo Kupní smlouvy může Prodávající využít zpracovatele,
  a to za podmínek stanovených v čl. 28 GDPR. Seznam zpracovatelů je uveden na webové stránce
  Prodávajícího www.comfort-commodity.cz a bude poskytnut na vyžádání.
  7.7 Kupující je oprávněn podat žádost adresovanou Prodávajícímu, a to za účelem zjištění, zda jsou jeho osobní
  údaje zpracovávány a jaký způsobem. Pokud ano, vystaví Prodávající potvrzení obsahující ucelené informace
  o:
  a) účelu zpracování;
  b) kategorii dotčených osobních údajů;
  c) kdo je příjemcem osobní údaje, tj. komu byly či budou údaje zpřístupněny;
  d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, či kritéria použitá ke stanovení této doby;
  e) skutečnosti že Kupující může požadovat po Prodávajícím opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících
  se Kupujícího nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
  f) skutečnosti že Kupující může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;
  7.8 Prodávající na základě žádosti Kupujícího poskytne kopii jeho zpracovávaných osobních údajů. Prodávající
  poskytne Kupujícímu osobní údaje, které Kupující poskytl Prodávajícímu ve strukturovaném, běžně
  používaném a strojově čitelném formátu a Kupující má právo předat tyto údaje jinému správci dle svého
  uvážení.
  7.9 Zjistí-li Kupující, že Prodávající disponuje nepřesnými osobními údaji má právo na to, aby tyto Prodávající
  neprodleně opravil, v případě neúplných osobních údajů, aby tyto doplnil.
  7.10Prodávající vymaže bez zbytečného odkladu osobní údaje Kupujícího, v případě, že osobní údaje již nejsou
  potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo osobní údaje byly zpracovány
  protiprávně, není-li výmazu dána zákonná překážka. Prodávající omezí zpracování osobních údajů
  Kupujícího, pokud:
  a) Kupující popírá přesnost osobních údajů, a to do doby jejich ověření;
  b) zpracování osobních údajů je protiprávní a Kupující odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o
  omezení jejich použití;
  c) Prodávající již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Kupující jejich zpracování nadále
  požaduje, například z důvodů uplatnění právních nároků;
  7.11Pokud dojde k předání osobních údajů Kupujícího a následně jejich opravě či omezení, Prodávající oznámí
  jednotlivým příjemcům veškeré opravy, výmazy nebo omezení zpracování osobních údajů.
  7.12Pokud Prodávající zjistí případ porušení zabezpečení osobních údajů s následkem rizika pro práva a svobody
  Kupujícího, oznámí toto porušení v souladu s čl. 33 a 34 GDPR Úřadu pro ochranu osobních údajů a
  Kupujícímu.
  7.13Případné žádostí a podněty je Kupující povinen zaslat na adresu Prodávajícího, blíže uvedenou v odst. 1.1
  těchto VOP.
  7.14Kupující je rovněž oprávněn podat podnět či stížnost na porušení povinností stanovených zákonem při
  zpracování osobních údajů přímo k Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170
  00, posta@uoou.cz.
 8. Ostatní ujednání
  8.1 Prodávající garantuje službu výkupu drahých kovů. Výkupem drahého kovu se pro účely těchto VOP rozumí
  výkup drahého kovu, který byl Prodávajícím Kupujícímu dodán.
  8.2 Drahý kov způsobilý k výkupu je drahý kov zcela nepoškozený, tzn. v identickém stavu, v jakém byl dříve
  Prodávajícím Kupujícímu dodán.
  8.3 Výši výkupní ceny drahého kovu určuje Prodávající, a to s odkazem na vývoj ceny drahých kovů na burze s
  drahými kovy a vývoj měnového kurzu.
  8.4 Prodávající si vyhrazuje právo prodloužení termínu dodání drahého kovu Kupujícímu, a to zejména v případě
  zásahu vyšší moci nebo z důvodů jednání třetí osoby, kterému nemohl Prodávající zabránit. V uvedených
  případech má Prodávající právo na prodloužení termínu dodání drahého kovu Kupujícímu až 60 kalendářních
  dnů.
 9. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
  9.1 Prodávající a Kupující ve shodě prohlašují, že komunikačním prostředkem je zejména elektronická pošta
  prostřednictvím e-mailu, který Kupující uvedl v písemné nebo elektronické Objednávce. Kupující rovněž
  souhlasí s tím, že Prodávající bude zasílat veškeré daňové doklady (faktury) prostřednictvím elektronické
  pošty. Písemnosti je možné doručovat též prostřednictvím poštovní zásilky s využitím provozovatele
  poštovních služeb. V takovém případě se má za to, že poštovní zásilka Kupujícímu či Prodávajícímu došla (3)
  třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak (15) patnáctý pracovní den
  po odeslání. Doručovací adresou Prodávajícího je adresa jeho aktuálního sídla zapsaná ve veřejném rejstříku.
  Doručovací adresou Kupujícího je adresa uvedená u jeho označení v Kupní smlouvě, není-li Prodávajícímu
  Kupujícím prokazatelně sdělena doručovací adresa odlišná.
  9.2 Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím jako spotřebitelem je možné řešit také mimosoudní cestou. V
  takovém případě je orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je věcně příslušný dle § 14
  a § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Pro mimosoudní řešení sporů lze
  využít i on-line platformu:
  ORD (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS ).
  9.3 Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu Prodávající Kupujícímu doporučuje, aby pro vyřešení
  nastalé situace nejprve využil možnost tuto projednat s Prodávajícím. V případě nemožnosti dosažení
  mimosoudního vyřešení sporu, budou veškeré spory s uzavřených smluv mezi Kupujícím a Prodávajícím
  řešeny místně příslušným soudem. Kupující i Prodávající shodně prohlašují, že místně příslušným soudem je
  soud v místě sídla Prodávajícího.
  9.4 Veškerá práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, a to zejména zákonem č.
  89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. Kupující bere na vědomí, že na smluvní
  vztahy uzavřené na základě těchto VOP se nevztahují ustanovení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském
  úvěru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 240/2013 Sb., o investičních
  společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
  9.5 Kupující bere na vědomí, že je Prodávající oprávněn jednostranně změnit ustanovení těchto VOP, a to
  zejména s ohledem na legislativní vývoj, změny měnových kurzů a vývoje cen drahých kovů na burze drahých
  kovů. V takovém případě je Prodávající povinen Kupujícího informovat o provedené změně VOP
  prostřednictvím elektronické pošty a zveřejněním nového znění VOP na svých internetových stránkách.
  Právo vypovědět smlouvu ve smyslu §1752 občanského zákoníku tím není dotčeno.
  9.6 V případě odchylných ujednání mezi těmito VOP a Objednávkou nebo Kupní smlouvou má aplikační přednost
  ujednání v těchto VOP.
  Tyto VOP společnosti COMFORT COMMODITY a.s. jsou platné a účinné dnem 1.8.2019
  Radek Kaše
  Člen představenstva